Υπηρεσια Job Analysis - Job Descriptions

Αναλαμβάνουμε να καλύψουμε τις ανάγκες ανάλυσης καθηκόντων και χαρακτηριστικών των εργασιακών θέσεων της επιχείρησης σας εύστοχα, γρήγορα, επιστημονικά και αποτελεσματικά.

Η διαδικασία ακολουθεί όλες τις αρχές του σύγχρονου μάνατζμεντ και της οργανωτικής ψυχολογίας. Η ανάλυση εργασίας και οι περιγραφές θέσης αποτελούν συνήθη πρακτική της πλειοψηφίας των πολυεθνικών εταιρειών και απαραίτητη προϋπόθεση για λειτουργία σε υψηλά στάνταρ. Σε μια πρώτη φάση καθορίζονται σε συνεργασία με την διοίκηση οι ανάγκες για την καταγραφή των χαρακτηριστικών και των καθηκόντων των εργασιακών θέσεων, η φιλοσοφία καθώς και η δομή της εταιρείας. Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι συνεργάτες μας καταρτίζουν το πρόγραμμα των συνεντεύξεων με εργαζόμενους που απασχολούνται ήδη στις θέσεις στον οργανισμό και τις υλοποιούν με βάση έναν οργανωμένο οδηγό και συγκεκριμένη μεθοδολογία. Στην συνέχεια το υλικό των συνεντεύξεων απομαγνητοφωνείται και επεξεργάζεται προκειμένου να διαφανούν οι πρωτεύουσας σημασίας πληροφορίες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την περιγραφή κάθε θέσης.

Η συνέντευξη και η περιγραφή θέσης που θα δημιουργηθεί επικεντρώνεται σε όλα τα χαρακτηριστικά του ρόλου του εργαζομένου, προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης χαρτογράφηση του. Η τελική περιγραφή θέσης θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως ο τίτλος της θέσης, η σύντομη περιγραφή της, η θέση της στο οργανόγραμμα, ο άμεσος προϊστάμενος, τα συνεργαζόμενα τμήματα, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες, ο βαθμός ελευθερίας στην λήψη αποφάσεων και στην ανάληψη πρωτοβουλιών, το ποσοστό ευθύνης ανά περίπτωση, οι στόχοι, τα τυπικά προσόντα (σπουδές - εμπειρία), τα απαραίτητα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, το ωράριο, ο κώδικας ένδυσης, τα meeting, οι αναφορές, τα ταξίδια, οι δυσκολίες, τα παραδείγματα προς αποφυγή, τα bonus, οι εκπαιδεύσεις, τα κριτήρια αξιολόγησης της απόδοσης και οι δυνατότητες οριζόντιας ή κάθετης εξέλιξης στον οργανισμό.

Η περιγραφή θέσης αποτελεί βασικό κομμάτι λειτουργίας όλων των επιτυχημένων επιχειρήσεων. Παρέχει σαφήνεια και επικοινωνεί τις υποχρεώσεις του κάθε εργαζομένου προς την επιχείρηση με αποτελεσματικό τρόπο. Επίσης οι περιγραφές θέσεων αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας στελέχωσης, των διαδικασιών αξιολόγησης, του καταρτισμού του οργανογράμματος και της εύρυθμης λειτουργίας της επιχείρησης.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@marketingpower.gr για περισσότερες λεπτομέρειες.

 

αρχική σελίδα υπηρεσιών